Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego

CZŁONKOWIE WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 01 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie, ul. Lipowa 2, 11-042 Jonkowo.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli: 

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 • Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybory:
  • Komisji Skrutacyjnej
  • Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 10.07.2020 roku.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz z :
  • raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  • raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego     i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
 • Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 • Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku.
 • Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2020 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2020 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 • Przedstawienie projektu oraz dyskusja nad projektem i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, pozytywnie zaopiniowanym przez KNF.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

 

 Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego

 

 

baner 667x277 tani kredyt

Przykład reprezentatywny dla kredytu „Kredyt Sezonowy Tani Kredyt”.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,29%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 5 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 5 427,93 PLN, oprocentowanie stałe 7,99% w skali roku, prowizja 0,00%, całkowity koszt kredytu 427,93 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 427,93 PLN, bez ROR, bez ubezpieczenia, 24 miesięczne raty, w tym 23 rat równych po 226,16 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 226,25 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,67%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 5 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 5 490,50 PLN, oprocentowanie stałe 7,69% w skali roku, prowizja 0,00%, całkowity koszt kredytu 490,50 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 411,50 PLN, bez ROR, ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorcy 79 PLN, 24 miesięczne raty, w tym 23 raty równe po 225,48 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 225,46 PLN

Wyliczenie reprezentatywne dla Kredytu Sezonowego „Tani Kredyt”  na  23 czerwca 2022 roku