Skip to main content
 • Konflikt interesów

Konflikt interesów

Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania Warmińskiego Banku Spółdzielczego związanych  z powstawaniem Konfliktu interesów

W celu ochrony interesów Klientów Bank stosuje szereg działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów,  w szczególności:

 • wdraża regulacje wewnętrzne służące ochronie informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, a także regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania prezentów biznesowych, regulacje dotyczące wynagrodzeń oraz regulacje dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych oraz wewnętrzne standardy postępowania określające zasady postępowania zgodnego z normami compliance,
 • dba o to, aby zatrudniani Pracownicy byli odpowiednio wykwalifikowani do wypełniania swoich obowiązków służbowych,
 • wprowadza podział zadań, zapewniający rozdzielenie funkcji oceny ryzyka od działalności operacyjnej, która to ryzyko generuje,
 • przydziela indywidualne zakresy czynności Pracownikom Banku,
 • udziela indywidualne pełnomocnictwa z zastrzeżeniem braku możliwości nadawania pełnomocnictw przez pełnomocników,
 • zapewnia nadzór nad działaniami Pracowników Banku.

W  celu  sprawnej  identyfikacji  i  zarządzania konfliktami  interesów w Banku  wprowadzono następujące środki:

 • jednostki i komórki organizacyjne Banku działają w odpowiednim stopniu niezależności poprzez wprowadzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej i zapewnienie kontrolowanego dostępu do pomieszczeń jednostek i komórek organizacyjnych Banku, które w swoim działaniu mają do czynienia z informacjami poufnymi,
 • procesy i procedury wewnętrzne zapewniają przeciwdziałanie przepływowi informacji poufnych, który mógłby zaszkodzić interesom Klienta,
 • wewnętrzne rozwiązania organizacyjno-techniczne zapewniają nadzór nad działaniami Pracowników Banku, którzy w swoim działaniu mają do czynienia z  informacjami. poufnymi,
 • istnieją procedury zapewniające ujawnianie uczestnictwa Osób powiązanych z Bankiem w organizacjach czy instytucjach i ich aktywności biznesowej prowadzonej poza pracą w Banku oraz powiązań z Klientami,
 • informacje poufne będące w posiadaniu Banku są analizowane pod kątem identyfikacji i zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów,
 • istnieje okresowa kontrola adekwatności systemów i mechanizmów kontroli Banku,
 • Zarząd Banku lub Stanowisko badania zgodności bada każdy przypadek podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów,
 • unika się powiązań personalnych wśród Pracowników Banku i Osób powiązanych z Bankiem,
 • w przypadku powiązań personalnych Pracowników Banku z Klientami, stosuje się zasadę nie uczestniczenia Pracownika Banku w procesach decyzyjnych dotyczących Klienta,
 • Osoba powiązana z Bankiem może zostać poproszona o odstąpienie od podejmowania czynności zawodowych przy realizacji określonej transakcji lub od uczestnictwa w zarządzaniu potencjalnym konfliktem interesów.

W przypadku, gdy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wpływu zidentyfikowanych konfliktów na interes Klienta, Bank niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałych konfliktach interesów, umożliwiając Klientowi podjęcie świadomej decyzji w odniesieniu do usługi w kontekście, w którym ten konflikt interesów się pojawia.

Przed zawarciem umowy Bank informuje Klienta o istniejących konfliktach interesów, ze wskazaniem istoty tych konfliktów interesów oraz o możliwych sytuacjach, w których konflikt interesów może wystąpić oraz ustala z Klientem zasady postępowania w takich sytuacjach, w celu umożliwienia mu podjęcia świadomej decyzji. Jednostka/komórka organizacyjna Banku, nadzorująca umowę, powinna poinformować Klienta o konflikcie niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz uzyskać pisemną zgodę Klienta na dalsze świadczenie usług określonych umową. W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi otrzymania informacji o zaistniałym konflikcie interesów lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem przed zawarciem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych, wówczas umowa ta nie może zostać zawarta.

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu umowy z Klientem, Pracownik Banku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o stwierdzeniu istnienia takiego konfliktu bezpośredniego przełożonego lub Stanowisko badania zgodności

Jednostka/komórka organizacyjna Banku, nadzorująca umowę, powinna poinformować Klienta o zaistniałym konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz uzyskać pisemną zgodę Klienta na dalsze świadczenie usług określonych umową powinien powstrzymać się od realizacji świadczenia usługi na rzecz Klienta do czasu otrzymania od Klienta pisemnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. Klient może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez Bank, po poinformowaniu przez Pracownika Banku o zaistniałym konflikcie interesów.