Konflikt interesów

Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania Warmińskiego Banku Spółdzielczego związanych  z powstawaniem Konfliktu interesów

W celu ochrony interesów Klientów Bank stosuje szereg działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów,  w szczególności:

 • wdraża regulacje wewnętrzne służące ochronie informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, a także regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania prezentów biznesowych, regulacje dotyczące wynagrodzeń oraz regulacje dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych oraz wewnętrzne standardy postępowania określające zasady postępowania zgodnego z normami compliance,
 • dba o to, aby zatrudniani Pracownicy byli odpowiednio wykwalifikowani do wypełniania swoich obowiązków służbowych,
 • wprowadza podział zadań, zapewniający rozdzielenie funkcji oceny ryzyka od działalności operacyjnej, która to ryzyko generuje,
 • przydziela indywidualne zakresy czynności Pracownikom Banku,
 • udziela indywidualne pełnomocnictwa z zastrzeżeniem braku możliwości nadawania pełnomocnictw przez pełnomocników,
 • zapewnia nadzór nad działaniami Pracowników Banku.

W  celu  sprawnej  identyfikacji  i  zarządzania konfliktami  interesów w Banku  wprowadzono następujące środki:

 • jednostki i komórki organizacyjne Banku działają w odpowiednim stopniu niezależności poprzez wprowadzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej i zapewnienie kontrolowanego dostępu do pomieszczeń jednostek i komórek organizacyjnych Banku, które w swoim działaniu mają do czynienia z informacjami poufnymi,
 • procesy i procedury wewnętrzne zapewniają przeciwdziałanie przepływowi informacji poufnych, który mógłby zaszkodzić interesom Klienta,
 • wewnętrzne rozwiązania organizacyjno-techniczne zapewniają nadzór nad działaniami Pracowników Banku, którzy w swoim działaniu mają do czynienia z  informacjami. poufnymi,
 • istnieją procedury zapewniające ujawnianie uczestnictwa Osób powiązanych z Bankiem w organizacjach czy instytucjach i ich aktywności biznesowej prowadzonej poza pracą w Banku oraz powiązań z Klientami,
 • informacje poufne będące w posiadaniu Banku są analizowane pod kątem identyfikacji i zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów,
 • istnieje okresowa kontrola adekwatności systemów i mechanizmów kontroli Banku,
 • Zarząd Banku lub Stanowisko badania zgodności bada każdy przypadek podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów,
 • unika się powiązań personalnych wśród Pracowników Banku i Osób powiązanych z Bankiem,
 • w przypadku powiązań personalnych Pracowników Banku z Klientami, stosuje się zasadę nie uczestniczenia Pracownika Banku w procesach decyzyjnych dotyczących Klienta,
 • Osoba powiązana z Bankiem może zostać poproszona o odstąpienie od podejmowania czynności zawodowych przy realizacji określonej transakcji lub od uczestnictwa w zarządzaniu potencjalnym konfliktem interesów.

W przypadku, gdy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wpływu zidentyfikowanych konfliktów na interes Klienta, Bank niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałych konfliktach interesów, umożliwiając Klientowi podjęcie świadomej decyzji w odniesieniu do usługi w kontekście, w którym ten konflikt interesów się pojawia.

Przed zawarciem umowy Bank informuje Klienta o istniejących konfliktach interesów, ze wskazaniem istoty tych konfliktów interesów oraz o możliwych sytuacjach, w których konflikt interesów może wystąpić oraz ustala z Klientem zasady postępowania w takich sytuacjach, w celu umożliwienia mu podjęcia świadomej decyzji. Jednostka/komórka organizacyjna Banku, nadzorująca umowę, powinna poinformować Klienta o konflikcie niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz uzyskać pisemną zgodę Klienta na dalsze świadczenie usług określonych umową. W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi otrzymania informacji o zaistniałym konflikcie interesów lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem przed zawarciem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych, wówczas umowa ta nie może zostać zawarta.

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu umowy z Klientem, Pracownik Banku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o stwierdzeniu istnienia takiego konfliktu bezpośredniego przełożonego lub Stanowisko badania zgodności

Jednostka/komórka organizacyjna Banku, nadzorująca umowę, powinna poinformować Klienta o zaistniałym konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz uzyskać pisemną zgodę Klienta na dalsze świadczenie usług określonych umową powinien powstrzymać się od realizacji świadczenia usługi na rzecz Klienta do czasu otrzymania od Klienta pisemnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. Klient może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez Bank, po poinformowaniu przez Pracownika Banku o zaistniałym konflikcie interesów.

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,86
WIBOR 3M - średnia 6,92
WIBOR 6 M - średnia 6,98

Aktualne stawki WIBOR/WIBID znajdują się pod linkiem: https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/

KURSY WALUT

2024-02-23
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.9804
EUR 4.3199
CHF 4.5379
GBP 5.0454

Zimowe okazje okienko

Prowizja od 0,00%

Przykład reprezentatywny kredyt promocyjny „Zimowe okazje”

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,71%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 35 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 45 902,40 PLN, oprocentowanie stałe 11,90% w skali roku, prowizja 5,00%, całkowity koszt kredytu 10 902,40 PLN, w tym prowizja 1 750,00 PLN, odsetki 9 152,40 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi 0,00 PLN, pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 4 000,00 PLN miesięcznie.  bez ubezpieczenia, spłata w 48 miesięcznych ratach, w tym 47 rat równych po 921,47 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 843,31 PLN

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,38%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 35 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 44 442,20 PLN, oprocentowanie stałe 10,90% w skali roku, prowizja 0,00%, całkowity koszt kredytu 9 442,20 PLN, w tym prowizja 0,00 PLN, odsetki 8 333,20 PLN, Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Standard VIP w całym okresie kredytowania wynosi 0,00 PLN, pod warunkiem wpływu środków w minimalnej kwocie 4 000,00 PLN miesięcznie. ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorcy dostępne z oferty Banku 1 109 PLN, spłata w 48 miesięcznych ratach, w tym 47 rat równych po 904,40 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 826,40 PLN

Wyliczenie reprezentatywne dla „Zimowe okazje” na 23 listopad 2023 roku

Promocja trwa od 23.11.2023r. do 29.03.2024r.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów