Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego

CZŁONKOWIE

WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

 • Termin : 10 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 9:00  (w pierwszym terminie i o 9:15 w drugim terminie).
 • Miejsce : Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, Jonkowo,   ul. Ks. J. Hanowskiego 29   – sala gimnastyczna.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybory:
  1. Komisji Skrutacyjnej
  2. Komisji Uchwał i Wniosków,
  3. Komisji ds. Odpowiedniości.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 12.06.2019 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2019 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku wraz z :
 9. raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 10. raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2019 rok, jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 13. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich.
 14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej  w Warmińskim Banku Spółdzielczym w dniach od 15.11.2019 r. do 09.12.2019 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  w Warszawie.
 15. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
 16. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2019 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2019 rok,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
  5. wniosków wynikających z protokołu z lustracji i wystąpienia polustracyjnego,
  6. przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  8. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2019 rok,
  9. udzielenia pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok.
 17. Przedstawienie projektów oraz dyskusja nad projektami i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Statucie  Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
  2. Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
  3. Polityki zapewnienia odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego