Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego 2020

Dnia 10 lipca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej ,,Bankiem’’, które podsumowało wyniki działalności Banku za 2019 rok. W Zebraniu udział wzięło 17 spośród 51 Delegatów. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Joachim Zawacki, który przewodniczył także dalszym obradom.  Sekretarzem zgromadzenia został Pan Marek Szelągowski − Sekretarz Rady Nadzorczej Banku.

W części informacyjnej przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, sprawozdanie z działalności Banku w 2019 roku, sprawozdanie finansowe Banku za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z wykonania uchwał, podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w 2019 roku oraz latach  2016 i 2017. Omówiono również wnioski i opinie z 6 Zebrań Grup Członkowskich odbytych w czerwcu 2020 roku.

Podczas Zebrania podjęto szereg ważnych uchwał m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, z działalności Banku w 2019 roku,  oraz sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok, a także zmian w Statucie Banku,  jak również wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wójtowo  w gminie Barczewo. Podjęto także uchwałę w sprawie przeznaczenia w całości osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2019 rok w kwocie 1 656 323,80 zł na fundusz zasobowy.

Delegaci udzielili absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku i pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej Banku jako organowi kolegialnemu.

Ponadto Delegaci zostali zapoznani z projektami  ,,Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego’’ oraz ,,Polityki zapewnienia odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego’’ oraz odbyli głosowania nad tymi projektami.

Rada Nadzorcza i Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego składa serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na Zebranie delegatom za ich aktywny udział oraz wysłuchanie informacji prezentowanych przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku.