Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego

14-05-2024

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

 

Termin : 29 maja 2024 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

 

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybory:
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Komisji ds. Odpowiedniości.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 roku.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem z:
 • oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 • oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 3. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok, 
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
 • oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
 • przyjęcia zaktualizowanej „Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego”,
 • zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (Uchwała będzie mogła być podjęta pod warunkiem otrzymania przez Bank zgody KNF).
 1. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2024 roku.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, iż w siedzibie Banku w Jonkowie,  Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, wyłożono do wglądu:

 • protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
 • roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym  i sprawozdaniem z badania za 2023 rok,
 • sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.

 

 Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego