Zebranie Przedstawicieli 2023

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 12 kwietnia 2023 roku (środa) o godzinie 9:00 (w pierwszym terminie) i o 9:15 (w drugim terminie).

Miejsce : sala konferencyjno-szkoleniowa Banku, Pl. 650-lecia Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo.

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad i projektu „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego”.
 6. Wybory:
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 31.05.2022 roku.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli w dniu 31.05.2022r.
 3. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku w dniach 22.11.2022 r.- 19.12.2022 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z :
 • raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 • raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje  w Warmińskim Banku Spółdzielczym” .
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 • wniosków wynikających z protokołu z lustracji i wystąpienia polustracyjnego,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2022 rok,
 • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warmińskiego Banku Spółdzielczego,
 • zatwierdzenia jednolitego tekstu „Zasad ładu korporacyjnego”,
 • zmian w Statucie Warmińskiego Banku Spółdzielczego (w zakresie rozszerzenia terenu działania).
 1. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich, które odbyły się w 2023 roku.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 Informuję, iż w siedzibie Banku w Jonkowie, Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12 wyłożono do wglądu:

 • protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
 • roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
 • sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie będą podejmowane na Zebraniu Przedstawicieli.

 Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego

 

 

WKF
na dzień 2023-09-21
WKF 1M5.04%
WKF 3M5.3%
WKF 6M5.06%
WKF 1Y5.37%

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,86
WIBOR 3M - średnia 6,92
WIBOR 6 M - średnia 6,98

Aktualne stawki WIBOR/WIBID znajdują się pod linkiem: https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/

KURSY WALUT

2023-09-22
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3365
EUR 4.6210
CHF 4.7809
GBP 5.3357

Szanowni Klienci!!!

W dniu 15.09.2023r. wdrożyliśmy nowy system bankowy oraz system bankowości elektronicznej.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z nowym systemem bankowości elektronicznej prosimy o kontakt z Pracownikami placówek naszego banku https://wbs-jonkowo.pl/kontakt.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Mamy nadzieję, że nowy system spełni Państwa oczekiwania.