Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL!

11-06-2024

Szanowni Państwo,

Od 01.06.2024 r. Bank ma obowiązek sprawdzenia, czy numer Pesel pełnoletniej osoby fizycznej (konsumenta) nie jest zastrzeżony w RZNP. Informujemy, że Bank będzie sprawdzał Państwa numer Pesel w RZNP przed:

1) zawarciem umowy:

a) rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

b) o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,

c) kredytu,

2)  zmianą umowy, o której mowa w pkt 1 lit. c), w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia,

3) dokonaniem w placówce Banku przez posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku danego podmiotu przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL dotyczy Posiadacza rachunku również w przypadku dyspozycji wydawanych przez pełnomocnika w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi  w formie wypłaty gotówkowej.

Jeśli Państwa numer PESEL będzie zastrzeżony, Bank nie podpisze umowy ani nie wypłaci gotówki a dodatkowo dokona blokady rachunku na 12 godzin.

Więcej informacji znajdą Państwo na rządowej stronie internetowej www.gov.pl.