BFG

Bezpieczeństwo środków
 
Depozyty zgromadzone w Warmińskim Banku Spółdzielczym, są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 'BFG".
 
Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów :

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, 
  • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolne kasy oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w WBS przez jednego deponenta, do wysokości równowartości 100.000 euro.
 
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

 
Więcej informacji na temat gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można znaleźć na stronie: http://www.bfg.pl