Warmiński Bank Spółdzielczy

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

CZŁONKOWIE

WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, zgodnie z § 20 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2) Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Termin : 12 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 9:00  (w pierwszym terminie i o 9:15 w drugim terminie).

Miejsce : Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12 – sala konferencyjno-szkoleniowa.      

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, protokoły z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich, dostępne są do wglądu w siedzibie Banku w Jonkowie, Pl. 650-lecia Jonkowa 12.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:                               

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie ważności Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. 
 5. Wybory:
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków,
 • Komisji ds. Odpowiedniości.
 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w dniu 29.06.2018 roku.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2018 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych przez ostatnie Zebranie Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz z :
 • raportem z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 • raportem z oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.
 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2018 rok, jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 3. Przedstawienie postulatów i wniosków, wysuniętych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich.
 4. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 2018 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińskiego Banku Spółdzielczego za 2018 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 • przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok, 
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2018 rok,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                        

   Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego