Warmiński Bank Spółdzielczy

Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Dnia 12 czerwca 2019 roku w Jonkowie w siedzibie  Warmińskiego Banku Spółdzielczego odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które podsumowało wyniki działalności Banku za 2018 rok. W Zebraniu udział wzięło 28 spośród 51 Delegatów. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Joachim Zawacki, który przywitał delegatów i zaproszonych gości: Panią Kingę Olińską  – Wicedyrektor Departamentu ds. Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku BPS S.A., Pana Michała Wilka  – Przedstawiciela Banku BPS S.A.,  Panią r.pr. Katarzynę Kuckę i Pana adw. Pawła Łobacza – świadczących obsługę prawną dzisiejszego Zebrania, a także pozostałych przybyłych gości.
Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku i pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej Banku jako organowi kolegialnemu.
Podczas Zebrania podjęto szereg ważnych uchwał m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania: z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok, z działalności Banku w 2018 roku, finansowego Banku za 2018 rok oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Dobrym Mieście. Podjęto także uchwałę w sprawie przeznaczenia w całości osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2018 rok w kwocie 1 073 140,82 tys. zł na fundusz zasobowy.
W roku 2018 Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 326 530 026,45  tys. zł. Zysk netto Banku wyniósł 1 073 140,82 tys. zł, a łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 12,50 %. Powyższe dane świadczą o tym, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych nasz Bank dynamicznie się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku lokalnym.
Pani Katarzyna Siemaszko – Prezes Zarządu Banku podkreśliła zaangażowanie Członków Zarządu Banku i Pracowników Banku w przystąpieniu w grudniu ubiegłego roku do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Rada Nadzorcza i Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Jonkowie składa serdeczne podziękowania Przedstawicielom i zaproszonym Gościom za uczestnictwo  w  tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli, a wszystkim Udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, dzięki którym ustawiczny rozwój naszego Banku jest możliwy.