OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty ds. Kadr i Płac

1.            Wymagania niezbędne:

1)      znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

2)      wiedza i doświadczenie w zakresie naliczania płac,

3)      min. rok doświadczenia na analogicznym stanowisku,

4)      doświadczenie w sporządzaniu dokumentów w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,

5)      biegła obsługa programu Płatnik,

6)      umiejętność prowadzenia akt osobowych zgodnie z wymogami prawa polskiego,

7)      doświadczenie w prowadzeniu ewidencji czasu pracy,

8)      doświadczenie w rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu pracowników do ZUS,

9)      doświadczenie w sporządzaniu deklaracji ZUS i PIT,

10)  dokładność i terminowość w realizacji zadań,

11)  otwartość na ciągły rozwój i naukę,

12)  pełna zdolność do czynności prawnych,

13)  niekaralność.  

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność budowania relacji z pracownikami,

2)      bardzo dobra organizacja pracy,

3)      umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

4)      dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office),

5)      obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność,

3.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

2)      życiorys zawodowy (CV),

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4.      Oferujemy:

1)   stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2)   systematyczne szkolenia merytoryczne,

3)   możliwość rozwoju zawodowego,

4)   atrakcyjne wynagrodzenie.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych, na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

5.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:

Warmiński Bank Spółdzielczy

Plac 650-lecia Jonkowa 12

11-042 Jonkowo

z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac”

w terminie do dnia: 28.02.2018 roku

Inne informacje:

1)      osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

2)      kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości,

3)      dokumenty, które wpłyną do Warmińskiego Banku Spółdzielczego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.