Zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Klienci,
Od 01.01.2018 r. nastąpią zmiany w sposobie realizacji płatności do ZUS. Wszystkie przelewy będą realizowane na indywidualny numer rachunku nadawany przez ZUS,
z którego środki rozdysponowane zostaną na poszczególne ubezpieczenia i fundusze zgodnie z przyjętymi zasadami ZUS.
Każdy płatnik otrzyma z ZUS dedykowany rachunek bankowy do przelewania wszystkich składek (tzw. indywidualny rachunek składkowy).
Obecnie przelewy do ZUS realizowane są na 4 odrębne dedykowane rachunki: Ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FPiFGŚP) oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Po zmianie przedsiębiorca będzie wykonywał przelew na swój indywidualny rachunek składkowy, z którego to ZUS będzie rozdysponowywał środki samodzielnie pomiędzy
poszczególne ubezpieczenia i fundusze.
W związku z powyższym nastąpią zmiany w sposobie realizacji dyspozycji przekazania środków do ZUS w systemach bankowości internetowej:
  • przelewy do ZUS na dotychczasowych zasadach będzie można realizować wyłącznie do 29.12.2017 r. do końca dnia, od 01.01.2018 r. przelewy do ZUS na dotychczasowe rachunki nie będą przez Bank realizowane,
  • od 01.01.2018 r. przelewy ZUS będą realizowane wyłącznie na indywidualny rachunek składkowy w ZUS - do opłacenia składek w nowej formule, Klient jest zobowiązany wykorzystywać standardowy formularz przelewu krajowego.
Zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027).
Informujemy ponadto, że jeżeli do końca 2017 r. płatnik składek nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien zgłosić się do terenowej jednostki ZUS lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZUS: www.zus.pl/eskladka